Města, obce, kraje - Liftgroup

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Města, obce, kraje

Dotace
Obce, města, kraje a veřejným sektorem zřízené organizace mohou získat dotace z programů, které mají napomoci ke zlepšení životního prostředí, života obyvatel, dopravní infrastruktury, ale například i zapojení do inovativních projektů a tvorbu mezinárodních partnerství. V rámci sekce je představeno rozdělení základních programů, které mohou municipality využít. Většina projektů musí být realizována mimo území hlavního města, výjimkou je operační program Praha – pól růstu ČR a části OP Životní prostředí.

Pro lepší přehled přinášíme také dotační analýzy informující o programech otevřených v aktuálním čtvrtletí.

Operační program Životní prostředí je možné využít například na opatření vedoucí k efektivnímu využívání vody, zateplení veřejných budov, snížení energetické náročnosti, pořízení a rekonstrukci nízkoemisních spalovacích zdrojů nebo velkých nespalovacích stacionárních zdrojů, podporu recyklačních a nákupu úsporných technologií, sanace ekologických zátěží a dalších projektů vedoucích ke zlepšení stavu životního prostředí.

Integrovaný regionální operační program se zaměřuje na podporu vybraných silnic II. a III. třídy a rozvoj infrastruktury pro veřejnou dopravu, inovativní formy cestovního ruchu a podporu oblastí kulturního odvětví, zlepšení energetické účinnosti v budovách, ve veřejných infrastrukturách a podpora nízkouhlíkových strategií, rozvoj služeb v oblasti sociální integrace a péče o zdraví, rozvoj infrastruktury pro vzdělávání, integrovaný rozvoj měst a území, rozvoj ICT v rámci územní veřejné správy a zvýšení institucionální kapacity a výkonností územní veřejné správy, podporu pořizování plánovací a programové dokumentace krajů a obcí.

Operační program Zaměstnanost podporuje programy celoživotního a technického vzdělávání, opatření vedoucí k dlouhodobému zajištění zdravé pracovní síly, trh práce a oblast vzdělanosti.

Operační program Praha – pól růstu ČR, se v hlavním městě zaměřuje mj. na podporu fungování otevřeného, dostatečně strukturovaného trhu práce, zvýšení vzdělanostní úrovně obyvatel Prahy, úsporného a udržitelného využívání zdrojů energií, zajištění trvale možného souladu městského a přírodního prostředí a udržitelné městské mobility. Podpořen je i účinný systém rozvoje a plánování sociálních služeb, odstraňování bariér pro znevýhodněné skupiny obyvatel, zajištění podpory rovných příležitostí mužů a žen v pracovním a rodinném životě.

Program rozvoje venkova 2014-2020 se zaměřuje na zvýšení konkurenceschopnosti zemědělských, lesnických a potravinářských podniků, posílení zaměstnanosti venkova při zachování trvalé udržitelnosti a zohlednění přírodních znevýhodnění venkovských oblastí, obnovu, zachování a zesílení místních ekosystémů, podporu efektivního využívání energetických zdrojů a přechod na nízkouhlíkové venkovské hospodaření, sociální začleňování a potírání chudoby na venkově.
Program rozvoje venkova poskytuje dotace na rozvoj obcí do 500 obyvatel, jako příklad mezinárodních aktivit lze uvést programy
Program ČR – Polsko, Program ČR - SR a jiné.

Pro detailní posouzení dotačních možností nás neváhejte kontaktovat.
 
Copyright © 2016 • LIFTGROUP s. r. o., WEBMaster © Bajtcomp
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky