Neziskové organizace - Liftgroup

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Neziskové organizace

Dotace
Neziskové organizace mohou čerpat dotace na vlastní provoz a  osvětové projekty v rámci širokého spektra témat, jako je např. rozvoj lidských zdrojů, udržitelné podnikání a využívání zdrojů, volnočasové  aktivity, tvorba nových vzdělávacích programů a poskytování poradensko-informačních služeb. Důležitým prvkem projektů bývá propojení  neziskového sektoru s komerčním včetně zapojení veřejné správy. V sekci uvádíme základní přehled programů, do kterých  se mohou neziskové organizace zapojit a získat prostředky pro realizaci aktivit. Výstupy většiny projektu by měly dopadat na všechny regiony ČR  s výjimkou hlavního města. Pro Prahu je určen Operační program Praha –  pól růstu.               

Operační program Zaměstnanost podporuje projekty,  které dokáží předcházet nezaměstnanosti, posilují rozvoj lidských  zdrojů, propagují pružnou formu práce, rovné příležitosti žen a mužů v  profesním i rodinném životě, projekty, které dokáží integrovat  handicapované na trh práce, pomáhá také menšinám a organizacím, které  těmto skupinám poskytují své konzultační služby.

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání  zabezpečuje zvyšování kvality vzdělávání na základních, středních i  vysokých školách s důrazem na využívání moderních ICT technologií a  používání cizích jazyků, propaguje technické, přírodovědné a  environmentálně zaměřené obory a předměty, posiluje finanční gramotnost a  rozvíjí podnikatelské dovednosti studentů, zasazuje se o investice do  výzkumných a vývojových kapacit, o popularizaci vědy a přenos poznatků  mezi sektory a zeměmi.

Integrovaný regionální operační program  se zaměřuje na investiční projekty zlepšující občanskou vybavenost,  poskytuje finance na výstavbu a rekonstrukci objektů sociální a  vzdělávací infrastruktury včetně materiálně-technického vybavení,  podporuje sportovní a kulturní atrakce, revitalizuje nevyužitelné stavby  a poskytuje prostředky na sanaci postižených lokalit, které je možné  využít k novým společensko-kulturním účelům.

Operační program Praha – pól růstu ČR je určen subjektům, které aktivně působí především na území hlavního  města a usilují o rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji, připravují  nové odborné vzdělávací programy, začleňují znevýhodněné jedince,  přispívají ke zkvalitňování vzdělávání na školách a podporují studenty  se specifickými vzdělávacími potřebami.

Projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (dále jen POVEZ II) se zabývá problematikou adaptability pracovní síly v podnicích na neustále se měnící situaci na trhu. Pro zvýšení konkurenceschopnosti a rozšíření činnosti musí zaměstnavatelé disponovat kvalifikovanou pracovní silou. Projekt POVEZ II proto řeší jednak problém nesouladu mezi dovednostmi a kvalifikačními předpoklady nabízenými a požadovanými, tedy nedostatečnou flexibilitu pracovní síly (včetně flexibility profesní), a dále problém neochoty zaměstnavatelů investovat do vzdělávání vlastních zaměstnanců

Neziskové  organizace mohou žádat z dalšího množství programů, Krajské a obecní  rozpočty podporují vlastní činnost neziskových organizací, jako příklad  mezinárodních aktivit lze uvést programy přeshraniční spolupráce  umožňující realizaci společných projektů se zahraničními partnery, a  jiné.

Pro detailní posouzení dotačních možností nás neváhejte kontaktovat.
 
Copyright © 2016 • LIFTGROUP s. r. o., WEBMaster © Bajtcomp
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky