Obchod a služby - Liftgroup

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Obchod a služby

Dotace
Obchodní společnosti a podniky služeb jsou v rámci dotační podpory ve značně znevýhodněné pozici. Prostředky mohou čerpat především na podporu zaměstnanosti, snížení energetické náročnosti, případně na projekty mezinárodní spolupráce. Představujeme základní rozdělení programů, které mohou podniky využít. Projekty musí být realizovány mimo území hlavního města, výjimkou je operační program Praha – pól růstu ČR.

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále OP PIK) navazuje na úspěšný dotační program OP Podnikání a inovace (OP PI) z období 2007 – 2013. Pro programové období 2014 – 2020 představuje OP PIK strategický a implementační rámec pro podporu podnikání z Evropských strukturálních a investičních fondů (dále ESIF) politiky soudržnosti Evropské unie v daném sedmiletém období. OP PIK se zaměřuje na rozvoj ICT a informačních technologií, nákup moderních technologických zařízení, snížení energetické náročnosti, ochranu duševního vlastnictví, vývojová centra, vznik a rozvoj klastrů, technologických platforem a projektů spolupráce od regionálních uskupení po nadnárodní kooperace, vznik a rozvoj vědeckotechnických parků, školicí střediska, vznik a rozvoj podnikatelských nemovitostí, přístup jak k ekonomickým a technologickým trendům, účast na veletrzích, výstavách a další inovační infrastrukturu.     

Operační program zaměstnanost podporuje projekty, které posilují rozvoj lidských zdrojů, jedná se především o školení zaměstnanců, propagují pružnou formu práce, rovné příležitosti žen a mužů v profesním i rodinném životě, projekty, které dokáží integrovat handicapované na trh práce, pomáhá také menšinám a organizacím, které těmto skupinám poskytují své konzultační službyOperační program zaměstnanost 2014-2020 je zaměřen na projekty, soustředící se na sociální začleňování a boj s chudobou. Tato problematika samozřejmě souvisí také s dostupností pracovní síly včetně zvyšování kvality vzdělávání a školství. Oproti předchozímu programovacímu období bude kladen důraz také na dostupnost vybraných druhů zdravotní péče především dlouhodobé a psychiatrické. Dostupnost služeb by měla být rovnoměrná ve všech regionech, i co se týče úrovně kvality.

Operační program Praha - pól růstu ČR 2014-2020 je orientovaný na podporu vědy a výzkumu, malých a středních podniků, nízkouhlíkové hospodářství, podporu zaměstnanosti, sociálního začleňování a vzdělávání. To vše na území hlavního města Prahy, které má jinak dotační možnosti značně omezené.

Programy na podporu zaměstnanosti ať už v gesci úřadů práce nebo dalších implementačních agentur umožňují získat dotace na mzdové příspěvky a náklady spojené se zaučením nových kolegů, reorganizací společností a dalších aktivit podporujících zaměstnanost.

Podnikatelské subjekty mohou žádat z dalšího množství programů Program rozvoje venkova 2014-2020 se zaměřuje na zvýšení konkurenceschopnosti zemědělských, lesnických a potravinářských podniků, posílení zaměstnanosti venkova při zachování trvalé udržitelnosti a zohlednění přírodních znevýhodnění venkovských oblastí, obnovu, zachování a zesílení místních ekosystémů, podporu efektivního využívání energetických zdrojů a přechod na nízkouhlíkové venkovské hospodaření, sociální začleňování a potírání chudoby na venkově.

Jako příklad mezinárodních aktivit lze uvést např. Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace EU, bude podporovat široké spektrum výzkumných, rozvojových, demonstračních a inovačních aktivit včetně šíření výsledků Mezinárodní programy usilují o podporu přeshraniční, meziregionální a nadnárodní spolupráce regionů. Dotace lze získat na územní plánování a regionální rozvoj, šíření znalostí a zkušeností, podporu přeshraniční hospodářské, kulturní a komunální spolupráce, rozvoj cestovního ruchu, podporu vzdělání a sociální integrace, zlepšení dopravní dostupnosti přeshraničního regionu a ochranu životního prostředí.

Projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (dále jen POVEZ II) se zabývá problematikou adaptability pracovní síly v podnicích na neustále se měnící situaci na trhu. Pro zvýšení konkurenceschopnosti a rozšíření činnosti musí zaměstnavatelé disponovat kvalifikovanou pracovní silou. Projekt POVEZ II proto řeší jednak problém nesouladu mezi dovednostmi a kvalifikačními předpoklady nabízenými a požadovanými, tedy nedostatečnou flexibilitu pracovní síly (včetně flexibility profesní), a dále problém neochoty zaměstnavatelů investovat do vzdělávání vlastních zaměstnanců

Pro detailní posouzení dotačních možností nás neváhejte kontaktovat.
 
Copyright © 2016 • LIFTGROUP s. r. o., WEBMaster © Bajtcomp
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky