Výrobní podniky - Liftgroup

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Výrobní podniky

Dotace
Pro výrobní společnosti je připraveno množství programů, které mají napomoci ke zvýšení konkurenceschopnosti českých podniků  pomocí zavádění inovací, zvyšování kvalifikace zaměstnanců, podpory výzkumu a vývoje nebo například snižování energetické náročnosti. V rámci sekce je představeno rozdělení základních programů, které mohou podniky využít. Projekty musí být realizovány mimo území hlavního města, výjimkou je Operační program Praha – pól růstu ČR.             

Na co můžete získat dotaci?
-    nákup strojů a zařízení
-    vylepšení a inovace výrobků a výrobních postupů
-    pořízení a rekonstrukci nemovitosti
-    zateplení a snížení energetické náročnosti administrativních budov a výrobních hal
-    mzdy zaměstnanců, zúčastněných na výzkumu a vývoji
-    zvýšení odbornosti a kvalifikace vašich zaměstnanců
-    rozvoj podniku a marketing
-    budování školicích středisek, školek, školiček
-    investiční pobídky

Pro lepší přehled přinášíme také dotační analýzy informující o programech otevřených v aktuálním čtvrtletí.
             
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost se zaměřuje na rozvoj ICT a informačních technologií, nákup moderních  technologických zařízení, snížení energetické náročnosti, ochranu  duševního vlastnictví, vývojová centra, vznik a rozvoj klastrů,  technologických platforem a projektů spolupráce od regionálních uskupení  po nadnárodní kooperace, vznik a rozvoj vědeckotechnických parků,  školicí střediska, vznik a rozvoj podnikatelských nemovitostí, přístup  jak k ekonomickým a technologickým trendům, účast na veletrzích,  výstavách a další inovační infrastrukturu.

Operační program Životní prostředí  je možné využít například na opatření vedoucí k efektivnímu využívání  vody, pořízení a rekonstrukci nízkoemisních spalovacích zdrojů, nebo  velkých nespalovacích stacionárních zdrojů, podporu recyklačních a  nákupu úsporných technologií,  sanace ekologických zátěží a dalších  projektů vedoucích ke zlepšení stavu životního prostředí.

Operační program Zaměstnanost  podporuje programy celoživotního a technického vzdělávání, opatření vedoucí k dlouhodobému zajištění zdravé pracovní síly, trh práce a oblast  vzdělanosti.

Operační program Praha – pól růstu ČR,  jak již název napovídá, umožňuje získat dotační podporu pro pražské  malé a střední podniky podniky, vědu a výzkum, nízkouhlíkové  hospodářství, podporu zaměstnanosti, sociálního začleňování a  vzdělávání.

Projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (dále jen POVEZ II) se zabývá problematikou adaptability pracovní síly v podnicích na neustále se měnící situaci na trhu. Pro zvýšení konkurenceschopnosti a rozšíření činnosti musí zaměstnavatelé disponovat kvalifikovanou pracovní silou. Projekt POVEZ II proto řeší jednak problém nesouladu mezi dovednostmi a kvalifikačními předpoklady nabízenými a požadovanými, tedy nedostatečnou flexibilitu pracovní síly (včetně flexibility profesní), a dále problém neochoty zaměstnavatelů investovat do vzdělávání vlastních zaměstnanců.

Podnikatelské subjekty mohou žádat z dalšího množství programů, Program rozvoje venkova poskytuje dotace na rozvoj mikropodniků v malých obcích, jako příklad mezinárodních aktivit lze uvést Horizont 2020 , a takto můžeme pokračovat.

Pro detailní posouzení dotačních možností nás neváhejte kontaktovat.


 
Copyright © 2016 • LIFTGROUP s. r. o., WEBMaster © Bajtcomp
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky