Vzdělávání a personalistika - Liftgroup

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Vzdělávání a personalistika

Dotace
Pro subjekty, které se zaměřují na vzdělávání a  personalistiku, jsou určeny především dotace na tzv. měkké projekty  zahrnující široké spektrum aktivit. Z dotací je podporováno školení a  profesní rozvoj zaměstnanců, vytváření komplexních vzdělávacích programů  včetně poskytování poradensko-informačních služeb. Projekty mohou  nabízet také rekvalifikace a programy stírající rozdíly mezi muži a  ženami na trhu práce včetně integrace handicapovaných a sociálním  vyloučením ohrožených skupin do pracovního procesu.             
Sekce nabízí přehled programů určených nejen  vzdělávacím a personálním agenturám, ale i firmám různé velikosti, které  chtějí investovat do rozvoje vlastních lidských zdrojů. Výstupy většiny  projektů by měly dopadat na všechny regiony ČR s výjimkou hlavního  města. Pro Prahu je určen Operační program Praha – pól růstu.               

Operační program Zaměstnanost  podporuje projekty, které posilují rozvoj lidských zdrojů, jedná se  především o školení zaměstnanců, propagují pružnou formu práce, rovné  příležitosti žen a mužů v profesním i rodinném životě, projekty, které  dokáží integrovat handicapované na trh práce, pomáhá také menšinám a  organizacím, které těmto skupinám poskytují své konzultační služby.

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání  zahrnuje dotační titul stimulující rozšíření nabídky vzdělávacích kurzů  pro zaměstnance a osoby, které již pracují a chtějí dále posilovat své  odbornékompetence.

Integrovaný regionální operační program  se zaměřuje na investiční projekty zlepšující občanskou vybavenost,  poskytuje finance na výstavbu a rekonstrukci objektů sociální a  vzdělávací infrastruktury včetně materiálně-technického vybavení,  podporuje sportovní a kulturní atrakce, revitalizuje nevyužitelné stavby  a poskytuje prostředky na sanaci postižených lokalit, které je možné  využít k novým společensko-kulturním účelům.

Operační program Praha – pól růstu   je určen subjektům, které aktivně působí především na území hlavního  města a usilují o rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji, připravují  nové odborné vzdělávací programy, začleňují znevýhodněné jedince,  přispívají ke zkvalitňování vzdělávání na školách a podporují studenty  se specifickými vzdělávacími potřebami.

Vzdělávací a personální agentury a další firmy se mohou zapojit také do programů, jako je Program rozvoje  venkova nebo Operační program Podnikání pro konkurenceschopnost, ze kterého mohou firmy financovat  vznik nových školících kapacit.

Projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (dále jen POVEZ II) se zabývá problematikou adaptability pracovní síly v podnicích na neustále se měnící situaci na trhu. Pro zvýšení konkurenceschopnosti a rozšíření činnosti musí zaměstnavatelé disponovat kvalifikovanou pracovní silou. Projekt POVEZ II proto řeší jednak problém nesouladu mezi dovednostmi a kvalifikačními předpoklady nabízenými a požadovanými, tedy nedostatečnou flexibilitu pracovní síly (včetně flexibility profesní), a dále problém neochoty zaměstnavatelů investovat do vzdělávání vlastních zaměstnanců

Pro detailní posouzení dotačních možností nás neváhejte kontaktovat.
 
Copyright © 2016 • LIFTGROUP s. r. o., WEBMaster © Bajtcomp
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky